Chế độ hưởng thai sản

Câu hỏi:

Cho e hoi e dong bao hiem tu thang 11/2018 toi 19/4/2019 e nghi sinh
vay em co huong che do thai dan khong

Cảm ợ bạn đã gửi câu hỏi đến : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:
“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
b) Lao động nữ sinh con;
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo
hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
hoặc nhận nuôi con nuôi.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con
hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo
quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.“
Như vậy, lao động nữ khi sinh con có đóng bảo hiểm xã hội đủ từ 6 tháng
trở lên; trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai
sản.
Theo trường hợp của bạn đến 19/4/2019 thì bạn nghỉ sinh vậy theo đó phạm
vi 12 tháng trước sinh của bạn được tính từ tháng 04/2018 đến hết tháng 03/2019.
Vậy trong khoảng thời gian từ tháng 04/2018 đến tháng 03/2019 bạn đã đóng
BHXH được 5 tháng vậy bạn không đáp ứng được điều kiện hưởng chế độ thai sản
nêu trên vì vậy trong trường hợp này bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thai sản

Xem thêm chi tiết về luật tại đây

Related Posts

About The Author

Loading Facebook Comments ...